Vinhomes-Grand-Park-Tong-Mat-Bang-Tien-Ich
Vinhomes Grand Park – Tổng Mặt Bằng Tiện Ích

Vinhomes Grand Park - Tong Mat Bang - S1 - S2 - S3
Vinhomes Grand Park – Tổng Mặt Bằng – S1 – S2 – S3